Adatvédelem

Általános rendelkezések


Kiss László egyéni vállalkozó (székhelye: 4033 Debrecen, Puska u. 14, Nyilvántartási szám: 50114421;

Adószám: 67358771-1-29), mint Adatkezelő az általa üzemeltetett 

http:// www.hasznaltruha-sikerkonyv.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott

szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“)
valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató
(továbbiakban: "ASZT") alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal
használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen tájékoztató rendelkezéseit.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változtatásokról időben értesíti az ügyfeleket. 


A szabályzat célja


Az ASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az
adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes
személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak
gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. Kifejezett célja, hogy megfeleljen az EU 2016/679 rendeletének, adatkezelési törvényének.

  1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, valamint a személy azonosítására alkalmas rögzítése. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.

1.8. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.9. Adattovábbítás: ha a személyes adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik.

1.10. Nyílvánosságra hozatal: ha az adatot bárki megtekintheti, bárki számára hozzáférhetővé teszik.

1.11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.12. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval.

1.13. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

1.14. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény.

1.15. Szolgáltató: a weblap bérelt webáruház rendszer formájában van működtetve, mely rendszer üzemeltetője a

Shopmasters-Informatika Kft.
Székhely:  2200 Monor, Ady Endre u. 24.
Adószám:  23130232-2-13
Cégj. szám:  13-09-188909
E-mail cím: kapcsolatshopstart.hu

 – továbbiakban Szolgáltató

Szolgáltató tárolja és kezeli mind azokat az adatokat, melyet az érintett a regisztrációkor vagy a hírlevélre felíratkozáskor vagy számlázási adatokra vonatkozóan megadott.

(2022.05.27-ig az UNAS Online Kft. végezte ezt a szolgáltatást.  9400 Sopron, Kőszegi út 14.  Adószám: 14114113-2-08, Tel. +36-99-200-200)


2.Az adatkezelő megnevezése


Szervezet neve: Kiss László egyéni vállalkozó és alkalmazottai
Székhelye: 4033 Debrecen, Puska utca 14
Nyilvántartási szám: 50114421
Adószáma: 67358771-1-29
Email: klaszlo197@gmail.com
Adatkezelési nyilvántartási száma: EVNY-200057813/20151104


3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó


Az adat feldolgozó jelen esetben azonos az adatkezelővel.

Az egyéni vállalkozás könyvelésével megbízott könyvelőiroda:

Somogyi és Tsa Kft.

Székhely: 4031 Debrecen,István út 35.
Telefonszám: +36 52 428-600
Nyitvatartás: Hétfő – Péntek 8.00-16.00 óráig.
Elektronikus kapcsolattartás: info@albinaszonyeg.hu
Nyilvántartási szám: 09-09-006737
Adószám: 11155025209
Statisztikai számjel: 11155025139311309


4. A kezelt személyes adatok köre


A jelen ASZT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel
arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.
A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít.
Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára
hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit a az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.
4.1. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- Ügyfél neve,
- E-mail címe,
- Ügyfél által kitalált jelszó.

4.2. Számlázási adatok

A számlázás miatt az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
- Magánszemély vagy vállalkozás neve,
- Címe,

- Adószáma.

A számlázási adatok min. 5 évig megörzésre kerülnek a jelenlegi magyar jogszabálynak megfelelően. Az elkészűlt számla elküldésre kerül a vevő részére, amely így az elkűldött levelek között is megtalálható.


4.3. A weboldal adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
4.3. Minden, az Üzemeltetőnél elmentett adat az interneten biztosított protokollal (HTTPS) védett, amely védi a látogató webböngészője és a szerver közötti kapcsolatot a lehallgatás, adathamisítás ellen és lehetővé teszi a felhasználó azonosítását, amivel minimalizálja az illetéktelen hozzáférés kockázatát. Ugyanúgy az Üzemeltetőnél minden adat védett, a hozzáférés csak azon személyek számára engedélyezett, akik törvényi vagy szerződéses kötelezettségeik teljesítése céljából szükségszerűen dolgoznak ezekkel az adatokkal, jelszó és egyéb műszaki biztonsági eszközök által védett.

 

4.4. Google Analytics

Ez a weboldal a Google, Inc. („Google“) cég által nyújtott Google Analytics szolgáltatást használja. Egy olyan szolgáltatásról van szó, amely a rögzíti a weboldalak látogatóinak viselkedését, és lehetővé teszi annak kiértékelését. Ezzel elősegíti a weboldalak tökéletesítését, és javítja azok felhasználó-barát jellegét. A weboldalak felhasználóiról gyűjtött adatok név nélküliek. A szolgáltatás nem gyűjt személyes és érzékeny adatokat. A Google ezeket a felhasználói adatokat harmadik személyek rendelkezésére bocsájthatja, amennyiben azt a törvény előírja, vagy amennyiben ezek a harmadik személyek ezeket az adatokat a Google számára fogják feldolgozni. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

 

A Google Analytics szolgáltatás ezen kívül bővült az alábbi, a Google cég által nyújtott reklámfunkciókkal.

  • GDN (Google display network) reporting.
  • Google Analytics demográfiai ás érdeklődési kör áttekintések. 

Az adatgyűjtéssel kapcsolatos további tájátkoztatást talál a Google cég szerződési feltételeiben.

 

Amennyiben nem kíván szerepelni a Google Analytics szolgáltatás statisztikáiban, használja a letiltás lehetőségét a Google Analytics Opt-out funkció segítségével.

 

4.5. Sütik (cookies)

Az üzemeltető weboldalain a felhasználók viselkedéséről szóló adatok gyűjtésére kerül sor a süti fájlok segítségével. A süti fájlok kis, olyan információkat tartalmazó szövegfájlok, amelyeket az internetes oldalak az Ön számítógépére, vagy mobil berendezésére mentenek el abban az esetben, amikor Ön ezeket az oldalakat böngészi. Ezekben a fájlokban az Ön lépéseiről és beállításairól szóló információk kerülnek tárolásra. Weboldalunk süti fájlokat használ, abból a célból, hogy a felhasználóknak nagyobb felhasználói kényelmet biztosítsanak, javítsák az oldalak működőképességét és teljesítményét és egyben marketing és reklám célokból.

 

Ezen a weboldalon az alábbi sütiket használjuk:

  • Az első oldal sütijei - elengedhetetlenek a weboldalak működésének (rövidtávú) biztosításához. Egyúttal hosszú távú sütiket alkalmazunk a weboldal látogatóiról szóló összesített anonim adatok összegyűjtéséhez (Google Analytics).
  • A harmadik oldal sütijei - reklámrendszerek, közösségi oldalak, beépített videók sütijei. 

A süti fájlok beállításai

A süti fájlok beállításai a webböngészőben megváltoztathatók, de elsősorban szükséges Önt figyelmeztetni, hogy amennyiben a webböngészőben a sütik deaktiválásra kerülnek, Ön a továbbiakban nem tudja majd kihasználni weboldalaink minden interaktív elemét. Az újabb webböngészők többsége (mint például a Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari…) a böngésző beállításainak segítségével lehetőséget nyújt az elmentett sütik kezelésére. Böngészői beállításainak segítségével az egyes sütiket manuálisan kitörölheti, blokkolhatja vagy teljesen letilthatja azok használatát, ezeket blokkolhatja vagy engedélyezheti csak az egyes internetes oldalakra vonatkozóan is. Részletesebb tájékoztatásért, kérjük, használja az Ön böngészőjének súgóját. Amennyiben az Ön böngészőjében a sütik használata engedélyezett, abból fogunk kiindulni, hogy Ön egyetért a standard sütik alkalmazásával a mi szerverünk részéről.


Barion Pixel cookie-k A Barion Payment Zrt. a Barion fizetési megoldás alkalmazása során a csalások megelőzése érdekében cookie-kat alkalmaz (ezek a ba_vid, ba_vid.xxx, és a ba_sid cookie-k), ezek személyes adatokat (profilt) is kezel. Barion fizetés esetén ez Eladó csak ezen cookie-k használatával tudja a fizetést biztosítani, ezeket kikapcsolni nem tudja.A ba_vid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak.A ba_vid.xxx cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásokat követhesse a Barion Zrt. két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatás időbélyege az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély.A ba_sid cookie célja a Barion Cookie tájékoztatója alapján: a bankkártyás csalások kiszűrése a Vevő által használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásai alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetet azonosítani tudja a Barion Zrt. honlapokon átívelően. A ba_vid és ba_vid.xxx cooke-k tárolási ideje az utolsó frissüléstől számított 1,5 év, a ba_sid cookie tárolási ideje 30 perc. Az adatokat a Barion Zrt. tárolja. A Barion Cookie tájékoztatója itt érhető el: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

 

Hasonló technológiák alkalmazása

Tekintettel arra, hogy a süti fájlok alkalmazása nem az egyedüli módszer arra, hogyan lehet megfigyelni vagy felismerni az egyes weboldalak felhasználóit, szükség szerint alkalmaznak egyéb hasonló technológiákat is (megfigyelő szoftverek), amelyek figyelik felhasználóinkat. Ez például lehetővé teszi számunkra, hogy megfigyeljük a felhasználók viselkedési mintáit weboldalunkon, és ezt felhasználjuk marketing célokra, süti-szolgáltatásokat nyújtsunk vagy használjuk, illetve, hogy javítsuk az online funkciók teljesítményét.

 

Remarketing

Remarketing céljából az Üzemeltető gyűjti a látogató böngészőjében tárolt süti fájlokat. A remarketing reklámok megjelenítése a látogatónak az Üzemeltető oldalain tett látogatásai alapján. A weboldalakra való belépést követően a látogatót megjelölésre kerül, és névtelenül besorolásra kerül a célközönség listára. Ezt a megjelölést a süti fájlok biztosítják. A remarketingből származó adatokat kizárólag a látogatók szegmentálására használjuk a megfelelőbb reklám-értesítés kézbesítése céljából. A szegmenseket a látogatók néhány általános viselkedésmintája alapján hozzák létre. A reklám-értesítések a Google, Seznam stb. böngészőkön jelennek meg. A remarketing az ún. remarketing platformok, mint pld. a Google AdWords, Seznam Sklik stb. segítségével valósul meg.

 

Harmadik személyek weboldalaira való utalás

Az internet böngészése közben találkozhatnak harmadik személyek weboldalaira mutató hiperszöveg-hivatkozásaival. A szolgáltató nem felel az ezeken a weboldalakon vagy alkalmazásokon előforduló személyes adatok gyűjtéséért vagy felhasználásáért, és azt ajánlja Önnek, hogy ezeknek a weboldalaknak a böngészése vagy ilyen alkalmazások és szolgáltatások használata előtt részletesen ismerkedjen meg a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételekkel és nyilatkozatokkal. Az Üzemeltető adatfelhasználás és gyűjtés céljából alkalmazza továbbá a közösségi hálózatokat is, mint a Heureka vagy Facebook. Ezek az egyéb platformokhoz kapcsolódó plug-in modulok az adott platform logója és szövegének megfelelő stilizációja alapján ismerhetők fel. Amennyiben valamelyiket ezek közül a plug-in modulok közül valamelyik weboldalunk kiválasztására használja, az azután képes közvetlen kapcsolatot létrehozni az alkalmazott böngésző és az adott közösségi oldal hálózata között. Mivel ez az adatátvitel minden esetben az adott hálózat és a böngésző között történik, az Üzemeltetőnek nincsen hozzáférése az elküldött adatokhoz, és ezekről nincsen semmilyen információja. Amennyiben Ön egyúttal be van jelentkezve valamelyik platformra, vagy később bejelentkezik az adott közösségi hálózatra, a plug-in modulok automatikusan képesek társítani az adatokat az Ön kontójához. Ugyanez az eljárás érvényes a plug-in modulok (pld. a „Tetszik“ gomb) használatára vagy a kommentek hozzáadására.

4.6. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
4.7. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja


5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazáson alapul. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Amennyiben az adatokat megadó személy nem saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél a hírlevélre felíratkozás alkalmával az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre és ennek segítése végett az adatait megfelelő módon használja az adatkezelő.

A Szolgáltató az általa működtetett honlap látogatása során rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák céljából.


5.2. Az adatkezelés célja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
- hírlevél szolgáltatás
- tartalomszolgáltatás
5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi
felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a
szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél
megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást
elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett
hozzájárulásával küld a regisztráció során vagy a hirlevélre felíratkozás során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.
5.4. Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet, az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában (ebben az esetben Adatkezelő jogosult 14 munkanapon belül törölni a nyilvántartásából az Ügyfél adatait, illetve a honlapon megtalálható hirlevélről való leiratkozási gombra segítségével is (ebben az esetben azonnal megtörténik a törlés).

5.5. Az Ügyfél által megadott név adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a
folyamat során azonosítási és kapcsolattartási célokat szolgál.
5.6. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással
kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai
rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az
ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs
rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen
adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése,
utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák
készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának
emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató
egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.
5.7. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az
Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google
Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A
Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a
weboldal használatával hozzájárul.
5.8. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása -
hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
5.9. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail
címet regisztrálta.


6. Az adatkezelés időtartama


6.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a
kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a
regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” vagy „Profil“-ban kezdeményezheti.
6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.


7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre


7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.
Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.


8. Az ügyfél jogai


8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai
törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
8.2. Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon vállalja ennek megválaszolását.
8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését
kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a
kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek
újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján
szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét
is.
Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait
adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult
az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából.


9. Egyéb rendelkezések


9.1. Adatkezelő és a Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.3. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra
is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,
ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás
használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.


10. Biztonság

Az Adatkezelő csak az adatgyűjtést csupán a jelen alapelvekben megfogalmazott célokhoz feltétlenül szükséges mértékben végez személyes adatgyűjtést és a megfelelő biztonsági technológiákat alkalmazza, amelyekkel biztosítja minden személyes adat biztonságét, sértetlenségét és a magánszféra védelmét. Minden az Adatkezelő számára rendelkezésre bocsájtott adatot standard eljárások és technológiák biztosítanak. Az Adatkezelő az internetes környezet jelleg miatt nem garantálhatja teljességgel azoknak az adatoknak a biztonságát, amelyeket a felhasználók az Adatkezelő hálózatain elhelyeznek, azonban az Adatkezelő olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek általában annak érdekében ajánlottak, hogy a szolgáltatott adatokhoz ne lehessen illetéktelenül hozzáférni.

 


ADATKEZELŐ NYILATKOZATA
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ASZT tartalmát, és kötelezettséget
vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen ASZT-ban
megfogalmazott előírásoknak.

2022.05.27

A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.