Barion Pixel

Bizományosi szerződés MINTA

Bizományi szerződés / Bizományosi szerződés MINTA

 

Amely létrejött egyrészről  Név: ................................... (Lakcím: ............................................., Sz. ig. szám: …................................) mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó

másrészről

..............................................… (Székhely: ….............................................................., Cégjegyzékszám: …, Statisztikai számjel: …, Adószám: …..................) mint Bizományos, a továbbiakban: Bizományos 

továbbiakban együtt Felek között, alulírott napon az alábbi feltételekkel.

 

A szerződés tárgya, szerződők jogai, kötelességei, díjazás, egyéb rendelkezések

  1. A Megbízó megbízza a Bizományost, hogy a saját nevében, de a Megbízó javára a jelen szerződéshez csatolt átadás-átvételi elismervények ellenében átvett és átadott tárgyakat értékesítse a szerződésben foglalt feltételek mellett.

  2. Megbízó kötelezettséget vállal, hogy átadja Bizományosnak az értékesítendő ruhát/ruhákat (vagyontárgyakat), az értékesítéshez szükséges iratokkal, amelyek átadás-átvételét a szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt elismervény hiánytalan kitöltésével felek nyugtáznak.

  3. Megbízó szavatosságot vállal arra, hogy a bizományba adott ruhák/vagyontárgyak saját tulajdonában vannak és azok per-, teher- és igénymentesek.

  4. A Felek a bizományosi szerződés tárgyára vonatkozó minimális bizományosi árat a csatolt bizonylaton feltüntetett árban(forintban) határozzák meg, amely alatt Bizományos az értékesítésére nem jogosult.

  5. Megbízó tudomásul veszi, hogy Bizományos az átvett ruhát/vagyontárgyat a bizományosi szerződésben rögzített ár fölött fogja a terméket értékesíteni, mely összegkülönbözet (bizományosi és eladási árkülönbözet) a Bizományos nyeresége. A Bizományos az eladás megtörténtéről és illetve a szerződés teljesítéséről nem köteles a Megbízót értesíteni arról Megbízónak telefonon vagy személyesen kell érdeklődnie az üzletben (Tel.: ................................).

  6. Bizományos köteles az eladás megtörténte után a bizományosi árat Megbízónak kifizetni.

  7. A Bizományos maga is megvásárolhatja a Megbízó ruháit illetve vagyontárgyait.

  8. A Felek jelen szerződést határozott időre,……………………………..…….napjáig kötik. Amennyiben a Bizományos a ruhákat /vagyontárgyakat ezen időtartam alatt a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint nem értékesíti, köteles azokat a határozott idő elteltét követő napon a Megbízónak visszaadni.

  9. Amennyiben a Megbízó a határozott idejű szerződési idő utáni 30. naptári napon belül nem jelentkezik, az el nem adott ruhák/vagyontárgyak a Bizományos tulajdonává válnak. Arra, sem az ellenértékére Megbízónak nincs jogosultsága. A szerződés időtartama alatt eladott ruhák/vagyontárgyak ellenértékére viszont mindenkor igényt tarthat.

  10. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A jelen Szerződés Felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Kelt:      

…………………………                    …………………………..

Megbízó                                 Bizományos